Sandesh - 10154040899480380

Sandesh
Sandesh 4,739 Views
  • 75
  • 41
  • 4

ગુજરાત પોલીસદળો પી.અેસ.અાઇ , અે.અેસ.અાઇ , અેસ.અાર.પી,પોલીસ કોન્સટેબલ ની ભરતીઅોમાં ભરતી થવા માટે જરુરી ગ્રાઉન્ડ પ્રેકટીકલ તથા લેખીત-પરીક્ષા,જનરલ નોલેજ,કાયદાકીય બાબતો ની તાલીમો અાપી યુવક-યુવતીઅોને તૈયાર કરતુ 20 વષૅ થી કાયૅરત રાજય નુ અેક માત્ર ટ્રેનીંગ સેન્ટર ,જીઅેલસીટી,વચ્છેસર,નદીસર,
11 હજાર કરતા વઘુ યુવાનોને સંરક્ષણના વીવીઘ ક્ષેત્રોમાં નોકરી અપાવી સફળતા પ્રાપ્ત કરેલ સંસ્થા, ગુજરાત સરકારશ્રીની યોજનાઅો હેઠળ બેરોજગાર યુવાનોને કૈાશલ્ય સાથે હુન્નર પ્રાપ્ત કરાવી ભરતીઅોમાં ભરતી થવા સજ્જ બનાવી સક્ષમ બનાવવામાં અાવેલ યુવક-યુવતીઅો હાલ રાજય-કેન્દ્ર સરકારશ્રીના વીવીઘ વીભાગોમાં નોકરી કરી રહ્યા છે,
ટુંક સમય માં સરક્ષણ ના વીવીઘ વીભાગોમાં ખુબ જ મોટા પાયે ભરતી થનાર છે, બેરોજગાર યુવાનો વાલી સાથે જીઅેલસીટી ટ્રેનીંગ સેન્ટર નો રુબરુ સપૅક કરે અને નોકરી મેળવવાના પોતાના સ્વપનને સાકાર કરે,સંદેસ ન્યુઝ ચેનલ માં પ્રસીઘ્ઘ થયેલ વીશેષ રજુઅાત માં વઘુ વીગતો અા ટ્રેનીંગ સેન્ટર ની વેબસાઇડ ઉપર www.glctrust.com, અથવા સપૂણૅ જાણકારી માટે સવારે 10 થી સાંજના 5 સુઘી સપૅક કરી શકો છો અેક સાથે 11 પ્રકારની તાલીમો અાપી યુવાનોને સપૂણૅ નોકરી મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવવામાં અાવે છે, સાથે ગુજરાત સરકારશ્રી તથા કેન્દ્ર સરકારશ્રીના માન્ય સબ ફાયરમેન અોફીસર તથ ફાયર અેન્ડ રેસ્કયુ અોપરેટર કોષૅ ના અેન.સી.વી.ટી તથા જી.સી.વી.ટી માન્ય પ્રમાણપત્રો સાથે તાલીમો અાપી ઉચ્ચ અાવક અાપતી નોકરી અપાવવામાં અાવી રહી છે, તો અાજે જ તાલીમ સેન્ટર માં પ્રવેશ મેળવી નોકરી મેળવી વેલસેટ થવા સપૅક કરો,,સપૅક નુ સરનામુ - જીઅેલસીટી ટ્રેનીંગ સેન્ટર, ગુજરાત ફાયર અેન્ડ સેફટી અેકેડમી,મુ-પો-વચ્છેસર,તા-ડેસર(સાવલી) જી-વડોદરા , અમદાવાદ તરફ થી અાવવા માટે અમદાવાદ થી ડાકોર વાયા સેવાલીયા-ઉદલપુર ચોકડી થી 3 કીમી વચ્છેસર ,વડોદરા થી અાવનાર યુવાનો માટે વડોદરા થી સાવલી-વાયા ડેસર-વાલાવાલ થી વચ્છેસર , અાજે જ પ્રવેશ મેળવી નોકરી મેળવવાના અાપના સ્વપન ને સાકાર કરો, મો-9825017245 , 9978966801 , 9978966802 , 9978966803

Posted 2 years ago in NEWS

2 years ago

,ફ્રી ફ્રી ફ્રી ફ્રી ફ્રી ફ્રી ફ્રી મા join થયીને મહીને 5000 થી 10000 કમાઈ શકો છો એ પણ ફ્રી મા તો મિત્રો તમે પણ આ રીતે try કરો અને digital india મા જોડાયિ ને ફ્રી મા પૈસા કમાવો નમસ્તે મિત્રો મિત્રો તમે ફ઼ેસબુક અને whattsup પર આખો દિવસ ટાઇમ પાસ કરો છો તો એમા તમને કંઇ પણ મલતુ નથી. તો મિત્રો ટાઇમ પાસ સાથે પૈસા પણ મલે તો કેવી મજા પડી જાય તો આવો આપડે સિખિયે કેવીરીતે પૈસા મલે. 1 તમે playstore માથી champcash ડોવનલોડ કરીલો. 2 પછી એમા details ભરીદો. જેમકે : - ૧ તમારું નામ ૨ તમારો ઇમેઇલ ૩ કોઈપણ પાસવર્ડ = (પાસવર્ડ યાદ રાખવો બેલેન્સ કર્તીવખતે તે નાખવાનો રહેશે ) ૪ મોબાઈલ નંબર sponser આઈડી માંગે તો =1433156નાખવિ સ્પોન્સર આઈ ડી 1433156નાખો 3 હવે તમારી સામે 8 to 10 aplication દેખાશે એમાંથી કોઈ પણ 7 ડોવનલોડ કરીલો. બસ આટલુ કરતા જ તમારી id activate થય જશે અને તમારા account મા 1$ = RS.68.30 જમા થય જશે અને તમે મહિના મા 5000 to 10000 કમાઈ શકો છો અ પણ ફ્રી મા તો મિત્રો જરૂર ટ્રાય કરો આવી તક પછી નઈ મલે. પૈસા 3 રીતે મેલવી શકો છો. 1 બૅન્ક transfer 2 ઑનલાઇન શૉપિંગ flipkart, amazone જેવી apps પરથી અને 3 મોબાઇલ recharge આને કહેવાય digital india ધન્યવાદ મિત્રો વધારે માહિતી માટે ફોન અને whatsup કરો :- 8390131375 sponser આઈડી =1433156નાખો

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.