កូនយួនខុសច្បាប់ តំបន់ទន្លេសាប ទទួលការអប់រំ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

Download MP4 SD 18.99MB
  • QR code for mobile device to download SD video

កូនយួនខុសច្បាប់ តំបន់ទន្លេសាប ទទួលការអប់រំ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ។ នេះជាសាលារៀនមួយ នៅតំបន់ឆ្នុកទ្រូ ខេត្តកកំពង់ឆ្នាំង។
#សម្គាល់៖ រដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន សែន តែងតែជួយសម្រួល យួនខុសច្បាប់ ឲ្យនៅកម្ពុជា កាន់តែមានលក្ខខណ្ឌល្អជាងមុន ដែលចំណុចគ្រោះថ្នាក់ ដល់ស្រុកយើងធ្ងន់ធ្ងរ បន្តិចម្តងៗ។ (Video 2016)
...............

Posted 9 months ago in POLITICS

Sotheara Man 9 months ago 1

គេសំរ្ួលយ្ួន តែតឺងតែងចំពោះខ្មែរក្រោមទៅវិញ។

ប្ដី អូន 9 months ago 1

ដាច់ខាតមិនអោយនៅលើទឹកដីខ្មែរ យួនគឺជាសត្វក្រពើ

Pao Pao Saigon 9 months ago

Pang Borinn 9 months ago 2

បើពិបាករស់នៅមិនទៅនៅស្រុកអ្នកឯងវិញ

Hean Makara 9 months ago 1

ទៅនៅហានណូយវិញទៅស្រុកខ្មែរក្រណាស់

Ra Ek 9 months ago

រៀឺងនិងនណាារទទួលខុសត្រូវ???

Va Chheng 9 months ago

Khmer drink shits and pee Vietnam, why government has allowed this in your country?

Sarin Chan 9 months ago

បើរស់នៅស្រុកខ្មែរត្រូវចេះអក្សខ្មែរទៅនៅឯណាកដូចគ្នាកំុនៅជាក្រុមអចិងក្នុងទឺកមិនសមទេវាខូចបរិថានវៀកណាមនិងខ្មែរវាមានប្រវតិមិនល្អនិងគ្នាម្លេហើយវាមានរឿងអចិងហើយ តែយើងត្រូវអោយកូនៗប្រិងរៀនអក្សខ្មែរនិងវបធម៌ ហើយជៀវាងអោយផុតពីរឿងនយោបាយគ្រោះថ្នាកណាស់

Pov Sophorn 9 months ago 1

តេីវីឌីអូនេះចង់និយាយពីអ្វី?បេីខ្ញុំមេីលទៅវីឌីអូនេះដូចជាចង់គាំទ្រយួនអោយនៅស្រុកខ្មែរ

រ៉ា ណាធី 8 months ago

ចុះមានយល់ពីអារម្មណ៍កូនខ្មែរក្រោមអត់ យួនមើលងាយហើយវាមិនអោយរៀនអក្សរខ្មែរទេ គេវៃដំច្រំធាក់ ហេតុអ្វីក៏មនុស្សយើងដួចគ្នាសោះគិតតែពីសងសិកគ្នា

Karan Daily 8 months ago

ខ្ញុំគាំទ្រអោយកូនយួនរៀនខ្មែរ ថ្ងៃមុខវានឹងភ្លេចថាវាជាជនជាតិយួន ខ្ញុំគាំទ្រ (តែដាច់ខាតខ្ញុំមិនចង់អោយវារៀនភាសាវាទេនូវលើទឹកដីខ្មែរទេ) តែសូមអោយអាជ្ញាធរ័រៀបចំយួនទាំងនោះ អោយមានរបៀបរបបបន្តិចទៅ មើលទៅដូចជារញេរញ៉ៃសម្បើមណាស់ បើមិនចឹងទេគួរតែបញ្ជូនយួនទាំងនោះទៅប្រទេសវាវិញទៅ

Lily Lane 8 months ago

All of them are illegal immigrant and will push back to VN in 2017 and 2018.

Khy Eng 8 months ago

Faces Cambodian 8 months ago

ឣ្នកមើលទៅដូចជាកំសត់ណាស់ តែពេលដែលឣ្នកឯងមកនៅស្រុកខ្មែរ យូរៗទៅ ក៏ថា ទឹកដីខ្មែរ របស់ ពួក យើងជារបស់ជនជាតិវៀតណាម ទៅវិញ

Faces Cambodian 8 months ago 1

មិនមែនខ្មែររើសឣើងឣ្នកទេ តែ តាំងពីបុរាណមក ឣ្នកតែងតែ លួចទឹកដីរបស់ឣ្នកដ៏ទៃជានិច្ច

Faces Cambodian 8 months ago

ឣ្នកយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយ កោះត្រល់ក៏យកហើយដែរ ឣ្នកបបួលគ្នាមកនៅស្រុកខ្មែរទៀត ពួកយើងដឹងច្បាស់ថា ជនជាតិឣ្នកឯង នៅចិញ្ចឹមចិត្ត ចង់លេបយកទឹកដី យើងទាំងឣស់។

Faces Cambodian 8 months ago

ជនជាតិនេះគួរឣោយខ្លាចណាស់ នៅលើទឹកដីខ្មែរ រៀនខ្មែរ មិនប្រាកដ ថាជួយខ្មែរទេ។

Faces Cambodian 8 months ago

ហើយបើនិយាយពីឣ្នកជំនួញជនជាតិ វៀតណាមលើទឹកដីខ្មែរវិញ គេរើសយកតែបុគ្គលិកជនជាតិវៀត ណាមគ្នាគេប៉ុណ្ណោះមកធ្វើការ

Faces Cambodian 8 months ago

ចឹងយើងជាម្ចាស់ស្រុកឣត់ការងារធ្វើ

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.