අවසන් පෙම මගේ

දිමන්ක වෙල්ලාලගේ ඔබ නොඇසූ තාලෙකින් ගීතයක්<3

අවසන් පෙම මගේ...
ඔබමයි මේ භවේ....
වෙන කවුරුත් වගේ....
නැති හින්දා ලොවේ...
ඔබ හට හැකි නම් ආයේ...
ඇති තැනකින්...
එක මොහොතක්...
මගෙ දුක නිවන්නට....
ඔබ ඇවිල්ලා යන්න....

Artist : Dimanka Wellalage
Music : Radeesh Vandebona
Lyrics : Sajith V Chathuranga
Video Edited : Chamara Rasanga

Posted 2 years ago in MUSIC

2 years ago

Goodak lasanai.

2 years ago

Hmmm

2 years ago

2 years ago

Very.nice

2 years ago

Lassanai

2 years ago

ලස්සනයි

2 years ago

2 years ago

Godak lassanai

2 years ago

Adnan Kamil

2 years ago

Goodak lassanai

2 years ago

Ela.

2 years ago

Dukai aka nm. Hugak

2 years ago

lassanai...

2 years ago

2 years ago

godak lassanai

2 years ago

Marai

2 years ago

Lassani

2 years ago

Lassanaiii...

2 years ago

2 years ago

Slm

2 years ago

Iassanayi godakma

2 years ago

Awilla yanna kiyanne ayi...inna kiyanna

2 years ago

😢😢

2 years ago

Godaklasanai

2 years ago

Godak lasssnai

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.