අවසන් පෙම මගේ

දිමන්ක වෙල්ලාලගේ ඔබ නොඇසූ තාලෙකින් ගීතයක්<3

අවසන් පෙම මගේ...
ඔබමයි මේ භවේ....
වෙන කවුරුත් වගේ....
නැති හින්දා ලොවේ...
ඔබ හට හැකි නම් ආයේ...
ඇති තැනකින්...
එක මොහොතක්...
මගෙ දුක නිවන්නට....
ඔබ ඇවිල්ලා යන්න....

Artist : Dimanka Wellalage
Music : Radeesh Vandebona
Lyrics : Sajith V Chathuranga
Video Edited : Chamara Rasanga

Posted 9 months ago in MUSIC

Mahee Fernando 9 months ago

Goodak lasanai.

Wagira Samanthi Kumari 9 months ago

Hmmm

Shinta Maramis 9 months ago

Ashma Chan 9 months ago

Very.nice

Ayesha Ayesha 9 months ago

ලස්සනයි

Shiromi Madurapperuma 9 months ago

Lassanai godak

Hansi Hansika 9 months ago

Godak lassanai

Muhammeth Arshath 9 months ago

Adnan Kamil

Nethuni Nehansa 9 months ago

Goodak lassanai

Kavindi Apsara 9 months ago

Ela.

Asha Fernando 9 months ago

Dukai aka nm. Hugak

Prasanna Vishwanath 9 months ago

lassanai...

Dilika Jayalath 9 months ago

Sanjaya Disanayaka Disanayaka 9 months ago

godak lassanai

Sachindu Yohan Wickremasinghe 9 months ago

Marai

Shama Wimalasena 9 months ago

Lassani

Udeshika Lakmali 9 months ago

Lassanaiii...

Kadir Sezgin 9 months ago

Slm

Nelu Patirana 9 months ago

Iassanayi godakma

Kumari Nynna 9 months ago

Godaklasanai

Amanda Tharushi 9 months ago

Godak lasssnai

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.