අවසන් පෙම මගේ

දිමන්ක වෙල්ලාලගේ ඔබ නොඇසූ තාලෙකින් ගීතයක්<3

අවසන් පෙම මගේ...
ඔබමයි මේ භවේ....
වෙන කවුරුත් වගේ....
නැති හින්දා ලොවේ...
ඔබ හට හැකි නම් ආයේ...
ඇති තැනකින්...
එක මොහොතක්...
මගෙ දුක නිවන්නට....
ඔබ ඇවිල්ලා යන්න....

Artist : Dimanka Wellalage
Music : Radeesh Vandebona
Lyrics : Sajith V Chathuranga
Video Edited : Chamara Rasanga

Posted 1 year ago in MUSIC

Fernando Mahee Rosairo 1 year ago

Goodak lasanai.

Wagira Samanthi Kumari 1 year ago

Hmmm

Shinta Maramis 1 year ago

Ashma Chan 1 year ago

Very.nice

Ayesha Ayesha 1 year ago

ලස්සනයි

Shiromi Madurapperuma 1 year ago

Lassanai godak

Hansi Hansika 1 year ago

Godak lassanai

Muhammeth Arshath Arshath 1 year ago

Adnan Kamil

Nethuni Nehansa 1 year ago

Goodak lassanai

Kavindi Apsara 1 year ago

Ela.

Gaya Fernando 1 year ago

Dukai aka nm. Hugak

Prasanna Vishwanath 1 year ago

lassanai...

Dilika Jayalath 1 year ago

Sanjaya Disanayaka Disanayaka 1 year ago

godak lassanai

Shama Wimalasena 1 year ago

Lassani

Udeshika Lakmali 1 year ago

Lassanaiii...

Kadir Sezgin 1 year ago

Slm

Nelu Patirana 1 year ago

Iassanayi godakma

Sahanpath Ranawaka 1 year ago

Awilla yanna kiyanne ayi...inna kiyanna

Chathumini Herath 1 year ago

😢😢

Kumari Nynna 1 year ago

Godaklasanai

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.