අවසන් පෙම මගේ

දිමන්ක වෙල්ලාලගේ ඔබ නොඇසූ තාලෙකින් ගීතයක්<3

අවසන් පෙම මගේ...
ඔබමයි මේ භවේ....
වෙන කවුරුත් වගේ....
නැති හින්දා ලොවේ...
ඔබ හට හැකි නම් ආයේ...
ඇති තැනකින්...
එක මොහොතක්...
මගෙ දුක නිවන්නට....
ඔබ ඇවිල්ලා යන්න....

Artist : Dimanka Wellalage
Music : Radeesh Vandebona
Lyrics : Sajith V Chathuranga
Video Edited : Chamara Rasanga

Posted 11 months ago in MUSIC

Mahee Fonseka Fernando 11 months ago

Goodak lasanai.

Wagira Samanthi Kumari 11 months ago

Hmmm

Shinta Maramis 11 months ago

Ashma Chan 11 months ago

Very.nice

Ayesha Ayesha 11 months ago

ලස්සනයි

Shiromi Madurapperuma 11 months ago

Lassanai godak

Hansi Hansika 11 months ago

Godak lassanai

さなフォン角 さなフォン角 11 months ago

Adnan Kamil

Nethuni Nehansa 11 months ago

Goodak lassanai

Kavindi Apsara 11 months ago

Ela.

Asha Fernando 11 months ago

Dukai aka nm. Hugak

Prasanna Vishwanath 11 months ago

lassanai...

Dilika Jayalath 11 months ago

Sanjaya Disanayaka Disanayaka 11 months ago

godak lassanai

Sachindu Yohan Wickremasinghe 11 months ago

Marai

Shama Wimalasena 11 months ago

Lassani

Udeshika Lakmali 11 months ago

Lassanaiii...

Nisali Nisalya Nisali 11 months ago

Kadir Sezgin 11 months ago

Slm

Nelu Patirana 11 months ago

Iassanayi godakma

Sahanpath Ranawaka 11 months ago

Awilla yanna kiyanne ayi...inna kiyanna

Kumari Nynna 11 months ago

Godaklasanai

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.