တူးတူး(ျမန္မာ)႐ဲ႕ ေကြ်းခ်က္... - ျမန္မာ့႐ုိး႐ာလက္ေဝွ႔ႏွင့္ထိုင္း နုိင္ငံတကာစိန္ေခၚပဲြမ်ားသီးသန္႔

61.5K Views
  • 2.6K
  • 794
  • 47