တူးတူး(ျမန္မာ)႐ဲ႕ ေကြ်းခ်က္... - ျမန္မာ့႐ုိး႐ာလက္ေဝွ႔ႏွင့္ထိုင္း နုိင္ငံတကာစိန္ေခၚပဲြမ်ားသီးသန္႔

62.6K Views
  • 2.7K
  • 803
  • 47