တူးတူး(ျမန္မာ)႐ဲ႕ ေကြ်းခ်က္... - ျမန္မာ့႐ုိး႐ာလက္ေဝွ႔ႏွင့္ထိုင္း နုိင္ငံတကာစိန္ေခၚပဲြမ်ားသီးသန္႔

တူးတူး(ျမန္မာ)႐ဲ႕ ေကြ်းခ်က္ ဝုန္းခ်က္ျကီးက
SUSHKOV ARTEM(RUSSIA)ဆိုတဲ႔သူ
မ်က္နာေတာင္ ေစ့ေစ့မျကည့္ဝံ႔ေတာ့..
TOO TOO(MYANMAR)
VS
SUSHKOV ARTEM(RUSSIA)...

Posted 3 years ago in general