“လူကြီးလူကောင်း” | Facebook

MNTV Channel
MNTV Channel 21K Views
  • 36.1K
  • 2.2K
  • 12

“လူကြီးလူကောင်း”
အများအမြင်တွင် လူကြီးလူကောင်းအဖြစ် ဟန်ဆောင်ထားသည့် စီးပွားရေးသမားဖြစ်သည့် ဦးဝင်းမြင့်(မင်းဦး)……
ဦးဝင်းမြင့်ထံတွင်အလုပ်လုပ်နေသော်လည်း...

Posted 7 days ago in TV & Movies.