ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ 19 ಜಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಓಪನ್

Public TV 42K Views
  • 360
  • 33
  • 0

Generating Download Links...

ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ 19 ಜಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಓಪನ್

#Corona #Covid19 #Lockdown #CoronaVirus #Karnataka #KannadaNews

Posted 6 months ago