آلن واتس - مشکل جهان چیست؟ | Facebook

هوشیاری برتر
هوشیاری برتر 3.9K Views
  • 207
  • 96
  • 17

بیداری و رسیدن به خویشتن خویش نیازمند رها کردن چیزی است که به عنوان "خود" تصور می کنید...

"آلن واتس"

Posted 4 years ago in .