Lúc Nào Tụng Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa | Facebook

Thầy Thích Pháp Hòa
Thầy Thích Pháp Hòa 208.4K Views
  • 7.6K
  • 2.4K
  • 781

Lúc Nào Tụng Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Posted 1 year ago in Religion & Spirituality.