پارتِ خرمشهري از دورهمي بچه هاي... - نی انبان از اعماق جنوب

پارتِ خرمشهري از دورهمي بچه هاي ابادان... ني: امير تنگسيري. ضرب تمپو: خالد گزابي. آرمان ندومي...

Posted 3 years ago in .