درامای شاژن سیۆن دۆک ئەڵقەی 35 ڵایک و... - كاتێك بۆ دراما دۆبلاژكراوه كان

درامای شاژن سیۆن دۆک ئەڵقەی 35
ڵایک و کۆمێنت و شەیر بکەن تا هەمیشە بەردەوام بین لەگەڵتاننن....

Posted 3 years ago