UMG Myanmar - 1380461975404989

UMG Myanmar
UMG Myanmar 5.6K Views
  • 217
  • 43
  • 2

HND ဆိုတာဘာလဲ?
● HND ဆိုတာ Higher National Diploma ျဖစ္ျပီး UK ႏိုင္ငံ Edexcel အဖြဲ႔ႀကီးမွ ေပးအပ္ေသာ Diploma တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
● Edexcel သည္ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္တြင္ Partner ေပါင္း(၂၅၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ၎၏ Diploma မွာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳျဖစ္ပါသည္။
ပညာအရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္
● တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ IGCSE, GCE-O Level ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား Foundation မွစတင္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
● GCE A-Level, AGTI ႏွင့္အျခားဘြဲ႔ရရွိျပီးသူမ်ားမွာ HND Year 1 မွစတင္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းလခေပးသြင္းမႈ
● Foundation တြင္ေက်ာင္းလခ ၁၆သိန္းကို ၂ရစ္ခြဲသြင္းႏိုင္ပါသည္။
● HND Year1 (Semester 1) တြင္ေက်ာင္းလခ ၁၆သိန္းကို ၂ရစ္ခြဲသြင္းႏိုင္ပါသည္။
● က်န္ေသာ Semester မ်ားတြင္ ၁၆ သိန္းဆီျဖင့္ ၂ႏွစ္ခြဲ Diploma အတြက္ ေက်ာင္းလခမွာ စုစုေပါင္း သိန္း၈၀ ျဖစ္ပါသည္။
သင္ၾကားေသာဘာသာရပ္မ်ား
● Civil Engineering
● Mechanical Engineering
● Electrical & Electronic Engineering တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ရရွိႏိုင္မည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
● Internship Program မ်ားျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ လက္ေတြႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြအႀကံဳမ်ားရရွိျခင္း၊
● UK, Australia ႏွင့္ Singapore ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ BE ဘြဲ႔အတြက္ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း စေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္သည္။
UCM Management Team of Structure
● U Thein Htay {Principal}
● Daw Su Yin Min {M Eng (Energy), AIT }
● Dr Kyaw San{ ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ျငိမ္း) TU}
● Daw Toe Htet Htet Yin {B.A (Hons), M.A (English) TEFL
UCM Academic Team of Structure
● Daw San San Yee { ME-(Civil) YTU, Program Leader – Civil Department}
● Daw Thida Aung { ME-(Mechanical) YTU Program Leader –Mechanical Department }
● Daw Swe Swe latt {ME (Electronic) TTU, Program Leader - EE Department }
● U Lwin Myint {MA (English) ပါေမာက ၡ(ျငိမ္း) English Department Head}
● Dr. Chit Myint {PhD (Math) Yangon University Visiting Professor}
● Full Time Lecture ၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ စီစဥ္ထားရွိေပးမႈ
● ေက်ာင္းကားမ်ား စီစဥ္ထားရွိေပးျခင္း။
● ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအလံုအေလာက္ထားရွိေပးျခင္း။
● Teamwork ရွိေစရန္ Futsal ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို Yangon Waterboom တြင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
● Student Union ဖြဲ႔စည္းေပးျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ Activities မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ၾကီးၾကပေပးျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။
အေသးစိ္တ္သိရွိလိုပါက
No-1039/1040, Ayarwaddy Road, Tha Pin Shwe Htee Road, Ward 4/5, Hlaing Thar Yar Township, Myanmar. Hotline -09 422545928
Facebook- www.facebook.com/umgcollege

Posted 2 years ago in OTHER