မင္းေမ့... - အခ်စ္နဲ့ယံုျကည့္မွဳ ႏွလံုးူား သံသယနဲ့လမ္းခြဲျခင္း

မင္းေမ့မွာပါ ငါမွာသာ…………