داشرف غنی او عبدالله لانجه... - دحق اواز صفحه da haq awaz

Generating Download Links...

داشرف غنی او عبدالله لانجه وګوری چوکي باندی

دوی ده چوکی پسی زور کوی او افغانان یی خاوری ایری کړل

Posted 2 years ago