حمله بر بیمارستان در دشت برچی: | Facebook

Ariana News
Ariana News 263.5K Views
  • 12.3K
  • 648
  • 532

افراد مسلح بالای یک مرکز صحی در دشت برچی حمله کرده‌اند. در ساحه‌ی رویداد یک شفاخانه دولتی و یک مرکز صحی داکتران بدون مرز قرار دارد.

Posted 2 months ago in .