Madawala News - 1574406435979016

Madawala News
Madawala News 11.2K Views
  • 186
  • 204
  • 29

“ஆபத்து“ என தெரிந்தும் எதிர்த்து வாக்களிக்காமல், வாக்களிப்பை புறக்கணித்ததை வீரமாக பேசுவது ஏன் ?

Posted 1 year ago in NEWS