ಯಾರೊ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೋರು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ... - Sandalwood Express

Sandalwood Express
Sandalwood Express 80.3K Views
  • 4K
  • 2.6K
  • 62

ಯಾರೊ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೋರು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಲೀಲೆ....

Posted 2 years ago in .