ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ຢ້ຽມຢາມ,... - ໂທລະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ພ້ອມທັງກວດກາສູນຮັບຮອງ ຂອງເມືອງວຽງຄຳ