ႏြယ္နီ ဆို ညီမင္းခိုင္ - ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစေသာ သီခ်င္းမ်ား

ႏြယ္နီ
ဆို ညီမင္းခိုင္

Posted 2 years ago in general.