Ethiopian MUSIC - ሐምሌ 6 አርብ ዕለት የአምባሠሏ ንግስት ማሪቱ ለገሠ...

Ethiopian MUSIC
Ethiopian MUSIC 2.1K Views
  • 28
  • 6
  • 0

ሐምሌ 6 አርብ ዕለት የአምባሠሏ ንግስት ማሪቱ ለገሠ *ይገማሸራል* አዲስ አልበም ምርቃት በማማሥ ኪችን ይከበራል
በዚ ዝግጅት አንድም ሙዚቀኛ ሳይቀር ቀኑ ታላቋን አርቲስት የምናከብርበት ይሆናል

Mama's Kitchen Addis Ababa 7...

Posted 2 years ago in .