ನಮ್ ಕಡಬಾಳರ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರೀ..... - Yakshagana Video NTB

Yakshagana Video NTB
Yakshagana Video NTB 63.2K Views
  • 1.3K
  • 872
  • 83

ನಮ್ ಕಡಬಾಳರ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ
ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರೀ..
ಚೆಂದಾಕಂಡ್ರೆ.....
ಹೇಳಿ ...
ಮುಂದಿನದೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ವಾ..
ನಿಮಗೆ mb ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಕಡಿಮೆ mbಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಗುಣಮಟ್ ಹನೀ ಡಿಮ್...

Posted 4 years ago in .