യുഎഇയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നഴ്സ്മാരില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടി; അറസ്റ്റില്‍ | Job fraud

Manorama News TV 9.5K Views
  • 157
  • 65
  • 5

Generating Download Links...

യുഎഇയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നഴ്സ്മാരില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടി; അറസ്റ്റില്‍ #JobFraud #Visa #UAE

Posted 5 months ago

Manoj Nambiar 5 months ago

സമാധാന കൊ₹&, പ്രത്യേക സംവരണം ഉള്ള എംകെ യുടെ മതം

Danam Danam 5 months ago

Danam Danam 5 months ago

Shamna Kasim 5 months ago

സഖാക്കൾ😁

Sur Esh 5 months ago

Sudappi.muslim.jihadi.kammi.kallapannikal