எந்நாளும் வாழ்விலே கண்ணான காதலே - பழமை என்றும் இனிமை Old is Gold

எந்நாளும் வாழ்விலே
கண்ணான காதலே

Posted 2 years ago in .