எட்டடுக்கு மாளிகையில் ஏற்றி வைத்த என்... - பழமை என்றும் இனிமை Old is Gold

எட்டடுக்கு மாளிகையில்
ஏற்றி வைத்த என் தலைவன்
விட்டு விட்டுச் சென்றானடி

Posted 2 years ago in .