ခင္ဗ်ားတို႔ အခ်စ္ေတာ္ ေမတၲာရွင္မေလးရဲ႔... - ကုလားကား သီးသန္႔ ျမန္မာစာတန္းထိုးမ်ားတင္ေပးသည္

ခင္ဗ်ားတို႔ အခ်စ္ေတာ္ ေမတၲာရွင္မေလးရဲ႔ သတို႔သားကားက
မင္းသမီး ကသြားတာ တစ္ခ်က္ဝင္ျကည့္သြား

Posted 2 years ago in Music & Audio.