ជួយចែកគ្នាមើលផង!

Khmernote • 4 years ago   15.7K     73  •  1.1M Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

ភាពយន្តខ្មែរជំនាន់ដើមនិយាយជាភាសាបារាំង ពិតជាកម្របានឃើញណាស់!!!
ជួយចែកគ្នាមើលផង!
រឿងនេះចំណងជើងជាភាសារបារាំងហៅ L'oiseau Paradis ជាភាសារខ្មែរ បក្សីសួរគ៍...

Comments
តស៊ូរ ដើម្បីជីវិត្ត
តស៊ូរ ដើម្បីជីវិត្ត2 years ago

ចងឲ្រសាប់ក្ត

Bun Sak
Bun Sak2 years ago

រឿងថ្មីសឹងបង្រ្កបខ្លា

ខ្នា ធានិច្ច
ខ្នា ធានិច្ច2 years ago

រឿងចុយ

Nyonyo
Nyonyo3 years ago

ပါတင္ထာသာလဲ

Sasa Sime
Sasa Sime3 years ago

Sem Vireak
Sem Vireak3 years ago

Nice movie

Sokunthy Lonh
Sokunthy Lonh3 years ago

ធ្វើម៉េចបានមើលខ្សែររឿងទាំងមូលបាន

Chanvirakbott Pho
Chanvirakbott Pho3 years ago

Voici le souvenir inoubliable..j' aime beaucoup.
This is the unforgettable souvenir. I lke
It very much.

Ros Sokhon
Ros Sokhon3 years ago

រឿងបក្សឹសួរនៅឆ្នាំ១៩៦០នៅសាលារៀនគ្រូបង្រៀនអក្សរបារាំងនៅឡើយ