آهنگ جدید هزارگی " خنتوما " 🌷 آواز ؛... - Worldwide Hazara هزاره های جهان

آهنگ جدید هزارگی " خنتوما " 🌷

آواز ؛ نعمت الله عزیزی و حسین سینا

Posted 2 years ago in .