نازنین انصاری: ایران در حال گذار از ۴۰ سال انتخاب بین بد و بدتر است. | Facebook

نازنین انصاری: «ایران در حال گذار از ۴۰ سال انتخاب بین بد و بدتر است.»

نازنین انصاری، مدیرمسئول کیهان لندن، معتقد است که مردم ایران در ۴۰ سال گذشته...

Posted 2 years ago in .