ទៀ វិចិត្រ Fan - ម្តាយ បង្កើតកូនជារឿងពិបាក ចញ្ចឹមកូនឲ្យធំកាន់តែពិបាក | Facebook

ម្តាយ បង្កើតកូនជារឿងពិបាក ចញ្ចឹមកូនឲ្យធំកាន់តែពិបាក ប៉ុន្តែអប់រំកូនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អរឹតតែពិបាកទ្វេដង!
ទៀ វិចិត្រ

Posted 1 year ago in general.