පරණ සින්දු අහන්න කැමති ඔයාලා... - Purple Range Dickwella

Purple Range Dickwella • 3 years ago   4.8K     74  •  77.9K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

පරණ සින්දු අහන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන්ම ...

ස්නේහයේ නගරයයි ..

අපේ සතුට සමග හේෂාන් ගැයූ ආදරබර ගීතය ...

Posted 3 years ago in Music & Audio
Comments
Janaka Pushpakumara
Janaka Pushpakumara3 years ago

ජයවේවා සහෝදරයා

Nalinthe Perera
Nalinthe Perera3 years ago

Lasanai

Lasantha Kumar
Lasantha Kumar3 years ago

Ftta, heshan kiyanne aluthin ganipu kenekda

Janiru Torus
Janiru Torus3 years ago

Ela super

Dammi Dammika
Dammi Dammika3 years ago

Kalum Halpage
Kalum Halpage3 years ago

Ela ela

Sameera Bandara
Sameera Bandara3 years ago

Ela...

Heli Adhikari
Heli Adhikari3 years ago

Nalinthe Perera
Nalinthe Perera3 years ago

සද තරකා
සද තරකා3 years ago

ලස්සනයි