ဟိုဘက္ခန္းက ေကာင္မေလး ( ထက္ယံ + ေရႊထူး ) | Facebook

My RingTune
My RingTune 1.8K Views
  • 29
  • 32
  • 21

ဟိုဘက္ခန္းက ေကာင္မေလး Chorus
ထက္ယံ + ေရႊထူး
0021975201

ဟိုဘက္ခန္းက ေကာင္မေလး Verse
ထက္ယံ + ေရႊထူး
0021976201

Posted 2 years ago in Music & Audio.