Madawala News - 2032698783691852

Madawala News
Madawala News
  • 196
  • 570
  • 32

முஸ்லிம்கள் பன்றி கொழுப்பையும், ஹிந்துக்கள் மாட்டிறைச்சி கொழுப்பையும் உண்ண செய்த மோசடி வியாபாரம் அம்பலம்..

கலப்படம் செய்யப்பட்ட நெய் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் போட்டுடைத்த புத்திக பதிரன

Posted 3 months ago in NEWS