പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ ( തിമില, മദ്ദളം,... - BJP അനുഭാവി വളാഞ്ചേരി

Download MP4 SD 6.18MB
  • QR code for mobile device to download SD video

പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ
( തിമില, മദ്ദളം, ഇടക്ക,ഇലത്താളം,കൊമ്പ്)
മദ്ദളത്തിന്റെ സ്ഥാനം പ്രഥമവും പ്രാമുഖ്യ മുള്ളതുമാണ്,
പ്രമാണം തിമിലക്കായിരിക്കെഎങ്കിലും...

Posted 2 years ago in .