567 K Zone - 2182331592095013

567 K Zone
567 K Zone
  • 83
  • 0
  • 1

ไม่ว่าฝนจะตก
แดดจะออก วันนี้ 24 มีนาคม 2562
#ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะ
#เป็นเลือกตั้งที่สำคัญครั้งใหญ่ของประเทศไทย
หากใครยังไม่รู้จะเลือกพรรคไหน
การเลือกตั้งครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
#ทุกท่านยังมีเวลาศึกษา นโยบาย,คุณสมบัติต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร #คุณเปลี่ยนแปลงประเทศได้

Posted 5 months ago in OTHER