ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບ... - ໂທລະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂທລະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ • 4 months ago   26     0  •  1.3K Views

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 03 ຂອງເຈົາເມືອງ