ചെകുത്താൻ chekuthan

ചെകുത്താൻ chekuthan • 4 months ago   960     46  •  37.9K Views
Comments
Sivasankar Pillai Kannan
Sivasankar Pillai Kannan4 months ago

പതിവ് തെറ്റി അല്ലെ..കുളിച്ചു

Shemil Joseph
Shemil Joseph4 months ago

Dr ചെകു

Asi Chullikara
Asi Chullikara4 months ago

Cheku..പൊളിച്ച് 🥰🥰😂

Jayachandran Meledathu
Jayachandran Meledathu4 months ago

ചുമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്.. ചൂട് വെള്ളം എപ്പോഴും കരുതുക.

Abhishek P S
Abhishek P S4 months ago

Niyas Muhammad
Niyas Muhammad4 months ago

Engane arinju corona povumn?

Abhimanyu A
Abhimanyu A4 months ago

neee oru vaanam tanne😂😂

Fazil Helmi
Fazil Helmi4 months ago

ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചുമ ഈ വാരം എങ്ങനെ? 😝

Navas Shareef Vellachi
Navas Shareef Vellachi4 months ago

മൂഞ്ചിയ മോന്ത

Salah Salu
Salah Salu4 months ago

Poda thayoliii