"ကိုယ့္ကိုဘယ္လိုမ်ိဳးပဲ ေဝဖန္ဘယ္လိုမ်ိဳးပဲသမုတ္သမုတ္သင္ဇာမ႐ွက္ပါဘူး''သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္

The Radar
The Radar 48.5K Views
  • 1K
  • 126
  • 123

" ပုံတင္တယ္ဆိုတာ သင္ဇာ့အလုပ္ သင္ဇာ လုပ္တာေလ၊ ကိုယ္က သမာအာဇီဝက်က် ႐ွာစားေနတာပါ၊ ကိုယ့္ကို ဘယ္လိုမ်ိဳးပဲ ေဝဖန္၊ ေဝဖန္ ဘယ္လိုမ်ိဳးပဲ သမုတ္သမုတ္သင္ဇာမ႐ွက္ပါဘူး'' သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္

Posted 1 year ago in NEWS