هشدار | Facebook

Iranshahrian ایرانشهریان
Iranshahrian ایرانشهریان 215.8K Views
  • 3.4K
  • 1.9K
  • 499

آنها به هشدارهای ما در طول سالها توجهی نکردند و به نابود کردن ایرانزمین ادامه دادند! و بزودی در سراسر ایران.....، بشنوید!! البته دور از جون سگ! سگ حیوانی...

Posted 2 years ago in .