ئەحمەد دلۆڤان - شال

Waar Media 21.6K Views
  • 1K
  • 21
  • 4

Generating Download Links...

ئەحمەد دلۆڤان - شال
تەڤاهییا خەلەکێ د یۆتیۆبێدا ببینە: https://youtu.be/4UXq5o0gtTM

#Resen
#WaarMedia

Posted 7 months ago

Musa Bedodi 7 months ago

ده نگ خووش

مهدي هيزاني 7 months ago

دست خوش هو نه ر مه ندي مزن

M Shvan Sidany 7 months ago

هەربژیت خالێ ئەحمەد دلوڤان دەنگێ تە هەرهەبیت

جوري جوري 7 months ago

⚘⚘