ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຫຼວງພະບາງ... - ໂທລະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂທລະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ • 4 months ago   326     15  •  11.5K Views

ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈັດກອງປະຊຸມດ່ວນເພື່ອຄວບຄຸມ ປ້ອງ
ກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ເມືອງງອຍ

Comments
คำอุ่น จันทะสิด
คำอุ่น จันทะสิด4 months ago

ສູ້ໆເດີ

Thongpone Phothimath
Thongpone Phothimath4 months ago

ຢູ່ຢ້າວ ຢູ່ເຮືອນ ດີທີ່ສຸດ

Thongpone Phothimath
Thongpone Phothimath4 months ago

ຊົມເຊີຍໆ

Dejlaim Laimlias
Dejlaim Laimlias4 months ago

ສົມນຳນາ້ເດີທີໄປຂໍສັກວັກຊີນຢູເມືອງງອຍຂໍທາ່ນ. ຫົວນາ້ເຂົາບໍສັກໃຫ້ເດີ

ແລະຢາກຖາມເຂົາວັກຊີນທີ່ຕາ່ງປະເທດໄດ້ມອບໃຫ້ລາວຕາ່ງປະເທດເຂົາບໍໃຫ້ຄົນທຳມະດາສັກຫວາ່ຫືຼວາ່ບໍໃຫ້ຄົນທີບໍມີສຳມະໂນຄົວສັກວຫາ່ຫຼືວາເຂົາໄດ້ກຳນົດໃຫ້ທາ່ນໝໍວາ່ໄດ້ຄົນຫາຼຍເທົ່ານີ້ເທົ່ານີ້ຈື່ງສັກໃຫ້ຫວາ່. ນີ້ແມ່ນຢາກຖາມເດີ ທັ້ງໆທີໄປຂໍສັກຈາກໂຮງໝໍ ມ ງອຍ ເພາະຈະເດີນທາງໄປຕາ່ງແຂວງເຂົາກໍບໍສັກໃຫ້ເດີ ຈົນເຖີ່ງເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫວຼງຍັງມາສັກຢູນະຄອນຫວຼງ ທາ່ນຫມໍ ມ ງອຍ ເຮັດຄືບໍຮັບວັກຊີນຈາກໃສ່ເລີຍ

Ncaimnyob Ntsiagto Vwj
Ncaimnyob Ntsiagto Vwj4 months ago

ໂຄວີດເອົາໃຜກໍເອົາໄປ ໂລກບໍມີບອ່ນຢູ່ແລ້ວ

มน สุปะเสีด
มน สุปะเสีด4 months ago

ເພື່ອຢຸດການແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ເປັນວົງກວ້າງຕ້ອງລ໊ອກດາວໃຫ້ໝົດສຳລັບ ເຂດກຸ່ມສ່ຽງແລະເຂດສົງໄສທີ່ທາງສະເພາະກິດເວົ້າອອກໃນວັນທີ່25 ນີ້ ເພາະເຊື້ອແພ່ລາມໄວທີ່ສຸດ

Nyiaj Vam Xiong
Nyiaj Vam Xiong4 months ago

ຂໍ່ໃຫ້ເລອກຕ້ອງລອກແທ້ແທ້ ຢ່າປ່ວຍອອກໄປມາຫາສູກັນຫລາຍໂພບ

ຈອມຍິ່ງ ວາ
ຈອມຍິ່ງ ວາ4 months ago

ຂໍໃຫ້ພາກສວນສະເພາະກິດ ຂື້ນມາ ກວດປະຊາຊົນ ບ້ານຈອມຍິ່ງແດ່ໃດມິກຸ່ມສຽ່ງຫລາຍ ແລັວ ເດິ