កម្មវិធីយល់ដឹងព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ

Generating Download Links...

ទំនាក់ទំនងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៍កសាងនឹងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ
0315555 955/ 015 555 955/ 016 555 955/066 555 955...

Posted 7 months ago in Social Issues

Mak Ly 7 months ago

សាធុ សាធុ សាធុ.🌹🙏🙏🙏🌹ខ្ញុំករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ទាំង ៣ ព្រះអង្គ ដោយសេចក្តីគោរព កោតក្រែង ជ្រះថ្លា យ៉ាងក្រៃលែង.🌹🏵️🏵️🌻🌻🌻🍀🍀🍀🍋🍋🍋🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌿🌿🌿💐💐

Ngoc Kim Song 7 months ago

Ngoc Kim Song 7 months ago

Ngoc Kim Song 7 months ago

Srey Oun 7 months ago

សាធុ សាធុ សាធុ🙏🙏🙏🥀🥀🥀🙏🙏🙏

សេង សារី 7 months ago

🙏

សេង សារី 7 months ago

🙏🌹🙏🌹🙏🌺

Kha Ly 7 months ago

❤️

សេង សារី 7 months ago

🙏

សេង សារី 7 months ago

🙏