அமலோற்பவியே அருள்நிறை தாயே வாழ்க... - Tamil Christian Songs

Tamil Christian Songs 2.3K Views
  • 64
  • 142
  • 4

Generating Download Links...

அமலோற்பவியே அருள்நிறை தாயே வாழ்க
மாசறு கன்னியே மாபரன் தாயே வாழ்க வாழ்க (2)
வாழ்க தாயே வாழ்க நீயே வாழ்க வாழியவே
அன்னையே வாழ்க அமலியே வாழ்க – வாழ்க வாழியவே...

Posted 7 years ago

Amalathas Johnson Arulan 5 years ago

Buu cf ct

Miurin Rajan 7 years ago

Lovely song

Anton Nilan Rajah 7 years ago

Sweet song

Shanth Prashanth 6 years ago

Merry vaalka...