ផឹកលា - សិទ្ធិ - Seth 【Official Music Video】 | Facebook

Official Town Production
Official Town Production 18.5K Views
  • 1.8K
  • 113
  • 20

ខ្ញុំយំខូចចិត្ត... គេសើចសប្បាយ ខ្ញុំទុក្ខខ្វល់ខ្វាយ ស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួន បេះដូងឆោតល្ងង់វីវក់ព្រោះអូន ផឹកលានឹមនួនផឹកលារហូត
Full Song :...

Posted 2 months ago in .