ផ្សាយផ្ទាល់ ៖... - ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក - TVK

Generate Download Links

Click the button to get the download links.

ផ្សាយផ្ទាល់ ៖ ការមកដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ស៊ីណូវ៉ាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចិន ចំនួន ៣លានដូសបន្ថែមទៀត ដែលជាការបញ្ជាទិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

👉👉សូមចុច join Chanel telegram នៅខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការថ្មីៗ តែមួយគត់របស់ជាតិ https://t.me/TVKlocal/16595