ថ្ងៃសន្យា - ខេម / នីរត្នន៍ - 【Official Full MV】 | Facebook

Official Town Production
Official Town Production 2.1M Views
  • 61.4K
  • 20.3K
  • 353

បទ៖ ថ្ងៃសន្យា (សាច់រឿងបញ្ចប់)
📲 ទស្សនាវីដេអូនៅលើ YouTube ៖ https://youtu.be/nrZdvdUd4ik
ច្រៀង៖ ខេម / នីរត្នន៍
ដឹកនាំសម្តែង ៖ វ៉ាត លីម៉េង
និពន្ធទំនុកច្រៀង...

Posted 11 months ago in .