طبرزدى: اصلاح طلبان در سركوب مردم شريك... - Payame daneshjoo

Payame daneshjoo • 1 year ago   11     1  •  83 Views

طبرزدى: اصلاح طلبان در سركوب مردم شريك جرم ديكتاتور خامنه اى هستند

Comments
Ahmad Azad
Ahmad Azad1 year ago

تو خوبی!