ലണ്ടൻ (UK) സൈന്റ്റ്‌ തോമസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ കുർബാന തത്സമയം

Generating Download Links...

ലണ്ടൻ (UK) സൈന്റ്റ്‌ തോമസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ കുർബാന തത്സമയം (25/07/21)

St Thomas JSO Church London Holy Qurbono broadcasted...

Posted 4 months ago

Joly Poulose 4 months ago

🙏

George Varghese 4 months ago

❤️

Shinoy Kurian 4 months ago

🙏