ឆ្ងាយផ្ទះ | Facebook

គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ចាកឆ្ងាយពីផ្ទះ និងមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់នោះទេ។ ដោយព្រោះជីវភាព ភាពកត្តញូ និងចង់តបស្នង គុណបំណាច់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ម្តាយ...

Posted 1 year ago in .