കോവിഡ് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുതുക്കി ഖത്തർ | Qatar revises travel restrictions

MediaoneTV 5.6K Views
  • 82
  • 19
  • 4

Generating Download Links...

കോവിഡ് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുതുക്കി ഖത്തർ | Qatar revises travel restrictions

Posted 4 months ago

Fahad Chokkad 4 months ago

ഖത്തർ ഒഫീഷ്യൽ ആയി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ എമ്പസി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു.
അതായത് ഖത്തർ ഗവണ്മെന്റ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അനൂകുലവും ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ത്യക്കാരെ ബുധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവസ്ഥ 🥴🥴🥴

Suresh Sura 4 months ago

കരുതൽ.. ജാഗ്രത.. എന്നീ വാക്കുകൾ കേട്ട് പഴകിയതായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം...നിസാരമെന്ന് കരുതിയേക്കാം... പക്ഷേ, വെറും ആവശ്യമല്ല അത്... അത്യാവശ്യമാണ്... പിടയുന്ന ജീവനുകൾക്ക് സാക്ഷിയാകാതിരിക്കാനെങ്കിലും... വേണം... കരുതലും ജാഗ്രതയും..

നല്ല നാളെകൾക്കായി...

സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ
https://www.facebook.com/groups/693507591033218/?ref=share

Fahad Chokkad 4 months ago