සරිගම ගීත එකතුව | දවස පුරා වෙහෙස වෙලා හිරු දෙවියෝ මුහුදු ගිහින... | Facebook

Film Promo Lk
Film Promo Lk 2.7K Views
  • 97
  • 34
  • 4

සරිගම ගීත එකතුව | දවස පුරා වෙහෙස වෙලා හිරු දෙවියෝ මුහුදු ගිහින්......
කුරුලු පැටව් නිහඬ වෙලා සමනළයින් ඇඳට ගිහින්........

#Sarigama - සරිගම
නව ඩිජිටල්...

Posted 3 years ago in .